Zastupitelstvo města
Jak je voleno zastupitelstvo obce?
Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva.
Jak zní slib zastupitele?
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce  a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
Jaké podmínky musí splňovat kandidující zastupitel?
Kandidující zastupitel musí mít 18 let (nejpozději druhý den voleb, musí dosáhnout tohoto věku), musí mít trvalý pobyt v obci ve které do zastupitelstva  kandiduje (nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva kandiduje), musí se jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (státní občané členských zemí Evropské unie).
Podle čeho se určuje počet zastupitelů v zastupitelstvu?
Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce, a rozhodnutí zastupitelstva dle následujícího klíče:
počet obyvatel počet členů
do 500 5 až 15
nad 500 do 3 000 7 až 15
nad 3 000 do 10 000 11 až 25
nad 10 000 do 50 000 15 až 35
nad 50 000 do 150 000 25 až 45
nad 150 000 35 až 55
Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
Kolik zastupitelů má Liberec?
Liberec má 39 zastupitelů vzešlých z komunálních voleb. Seznam libereckých zastupitelů je na stránkách statutárního města Liberce - http://www.liberec.cz/zastupitelstvo/
Jaká je úloha zastupitelstva?
Zastupitelstvo je základní strukturou města. Je tzv. dohadovacím orgánem města, aby se nemuselo dohadovat všech 100 tisíc jeho obyvatel. Zastupitelstvo má tzv. samosprávnou funkci při rozhodování a dohledu nad činnostmi města, a správou města. K tomu účelu si zastupitelé volí Radu města. Zastupitelstvo také může Radu celou nebo kteréhokoliv člena jednotlivě kdykoliv odvolat.
Jak často se schází zastupitelstvo?
Zastupitelstvo se schází  zpravidla jednou měsíčně a celé jednání je veřejné a pod dohledem občanů města. Zastupitelstvo svolává primátor města, který také řídí zasedání.

Termíny zasedání zastupitelstva v Liberci v roce 2016 zde
Kolik hlasů je potřeba ke schválení usnesení?
Ke schvální usnesení je potřeba nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Pozor ne pouze přítomných.
Jaká jsou práva zastupitelů?
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,

b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
Jaké jsou povinnosti zastupitelů?
Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
O čem zastupitelé rozhodují?
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům. Nejde tedy o záležitosti v přenesené působnosti obcí nebo o věci spadající do působnosti jiných správních úřadů.

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

a) schvalovat program rozvoje obce,

b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,

c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,

d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,

e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách

f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,

g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,

h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,

i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,

k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,

l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,

o) zřizovat a zrušovat obecní policii,

p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,

q) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,

r) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

s) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,

t) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,

u) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis,

y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,

b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,

c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,

d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,

e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,

f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,

h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,

k) zastavení nemovitých věcí,

l) vydání komunálních dluhopisů.
Jaký je rozdíl mezi neuvolněným a uvolněným členem zastupitelstva?
Uvolněným zastupitelem je politik, který vykonává volenou funkci na tzv. „plný úvazek“ a  za to má odpovídající odměnu. Uvolněný zastupitel je dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru a fakticky se stává po dobu výkonu své funkce zaměstnancem obce. Zpravidla bývá uvolněným zastupitelem starosta, někteří radní, předseda Kontrolního výboru nebo předseda Finančního výboru.

Neuvolnění členové zastupitelstva, což jsou ostatní členové zastupitelstva neuvedení v předchozím bodě, tj. ti, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání či jiných hlavních aktivit.
Kdo je v Liberci uvolněným zastupitelem?
V Liberci jsou uvolněnými zastupiteli:
Tibor Batthyány (primátor statutárního města Liberce),
Mgr. Jan Korytář (náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace),
Ing. Karolína Hrbková (náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí),
Tomáš Kysela (náměstek pro technickou správu majetku města),
PhDr.Mgr. Ivan Langr (náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch).
Pobírá zastupitel za svou funkci nějakou odměnu?
Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis. V Liberci je výše odměny pro neuvolněného zastupitele 910 Kč.

Měsíční odměnu uvolněného zastupitele tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. Počet obyvatel obce se zaokrouhluje na celé stovky nahoru.
Odměna se v takovém případě vyplácí i těm, kteří před zvolením do funkce nebyli výdělečně činní (např. důchodci).
Jaké jsou odměny uvolněných zastupitelů v Liberci?
Primátor do 31.3.2015 -  68 287 Kč, nyní 70 762 Kč
Náměstci primátora – do 31.3.2015 - 60 234 Kč, nyní 62 447 Kč
Zpět na poradnu
Rychlý kontakt